Categories
Упражнения

Правилни и неправилни глаголи Списък на неправилните глаголи

Categories
Упражнения

Was Were Въпросителни изречения

Categories
Упражнения

Was Were Минало време на to be Положителни и отрицателни форми